KITCH

www.kitch-by-yordanptkv.com

Политика на поверителност във връзка с обработването на лични данни

 1. 1. “УАЙ ВИ ПИ ГРУП“ ООД е администратор на личните данни на Клиентите на www.kitch-by-yordanptkv.com станали известни при попълване на електронната форма за извършване на поръчка или регистрация за покупка на стоки от Уебсайта.

 2. 2. Като администратор на лични данни “УАЙ ВИ ПИ ГРУП“ ООД („YVP GROUP LTD.“, KITCH by Yordan Ptkv „ние”) полага дължимата грижа за защита от незаконни форми на обработване на личните данни на Клиента съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

 3. 3. Основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване като се грижим продуктите и услугите, които Ви предлагаме да покриват вашите очаквания. Поради това, чрез електронната форма за извършване на поръчка или регистрация на Уебсайта, ние събираме и съхраняваме лични данни на нашите Клиенти. Това са основни категории лични данни за идентификация на Клиента, които включват име, фамилия, адрес за доставка, телефон и e-mail, както и данни за използваното от Вас платежно средство. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Общите Условия (дата, час и IP адрес).

 4. 4. С попълване на електронната форма за извършване на поръчка или регистрация на Уебсайта Клиентът предоставя своето съгласие KITCH by Yordan Ptkv. да събира, съхранява и обработва предоставените в Клиентския профил лични данни за целите описани по-долу.

 5. 5. Клиентът сам решава дали и как да използва услугите, предоставяни чрез Уебсайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, е ясно обозначен задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната услуга или част от нея.

 6. 6. KITCH by Yordan Ptkv чрез Уебсайта използва обработваните лични данни на Клиента за следните цели:

 7. предлагане на стоки и/или услуги от онлайн магазинауправление и изпълнение на заявките на Клиента за стоки и/или услугиизпращане на промоции на стоки и/или услуги на Клиентаизпращане на поздравления и организиране на томболиизпращане на запитвания относно предлаганите стоки и/или услуги в онлайн магазинаизпращане на съобщения за директен маркетингстатистически цели, за подобряване работата на онлайн магазинаустановяване на връзка с Клиента и изпращане на кореспонденция, отнасяща се до негови права и законни интересиизпълнение на нормативните изисквания за защита от неправомерно използване на лични данни на Клиента.осигуряване на нормалното функциониране и използване на онлайн магазина от страна на Клиента, поддръжка и администриране на услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на дейността на онлайн магазина.приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция.осъществяване и закрила на правата и законните интереси на TeAdore P., включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

 8.  
 9. 7. Клиентът ce cъглacявa, чe Продавачът имa пpaвo дa cъбиpa, cъxpaнявa и oбpaбoтвa дaнни и зa пoвeдeниeтo нa Клиента пpи изпoлзвaнeтo нa онлайн мaгaзина.

 10. 8. Ние гapaнтиpaме, чe обработваните лични дaнни нямa дa бъдaт пpeдocтaвяни пoд ниĸaĸвa фopмa нa тpeти лицa зa цeли, paзлични oт гopeoпиcaнитe, ocвeн в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен ред от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защита на права и законни интереси на KITCH by Yordan Ptkv.

 11. 9. Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите преддоговорни или договорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на:

 12. обработващия плащането доставчик на платежни услуги,куриерската фирма, с която Ви доставяме покупката,нашия счетоводител. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

 13. 10. Вашите лични данни се защитават като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на данните, е възможно да използваме допълнителни механизми за защита.

 14. 11. Срокът, за който съхраняваме личните данни на Клиента е до година след прекратяване на Клиентския профил в Уебсайта или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните съгласно Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни, Закона за задълженията и договорите относно давностни срокове за предявяване на претенции, задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство. Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

 15. 12. Вашите права съгласно Общия регламент за защита на личните данни:

 16. Право на информираност. Настоящата Политика има за цел да информира Клиента подробно за обработването на лични данни във връзка с предоставяните услуги.Право на достъп. Клиентът има право да получи информация дали се обработват негови лични данни, достъп до тях и информация относно правата във връзка с това. Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез предвидените в Клиентския профил функционалности. Право на коригиране. Клиентът има право да коригира личните си данни, в случай че те са непълни или неточни. Клиентът може да направи това по всяко време през Клиентския си профил.Право на изтриване. Клиентът има право да поиска изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.Забележка: Закриване на Клиентски профил – в случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия Клиентски профил по всяко време, чрез предвидената за това функционалност. Ако желаете да изтеглите и съхраните данни, намиращи се във Вашия Клиентски профил, е необходимо да направите това преди неговото закриване.Право на ограничаване във връзка с обработването на данни. Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.Право за уведомяване на трети лица. В случай че е приложимо, Клиентът има право да поиска от администратор на негови лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на тези лични данни.Право на преносимост на данните. Клиентът има право да получи личните данни, които е предоставил и които се отнасят за него, в структуриран формат, пригоден за машинно четене, както и да използва тези данни за друг администратор по негова преценка.Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.Право на оттегляне на съгласие. Клиентът има право, по всяко време, да оттегли съгласието си за обработването на лични данни. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.При услуги като абонамента за обяви по имейл, абонирането за които става на базата на Вашето желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).Право на възражение. Клиентът има право да възрази по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. В случай на постъпване на такова възражение ние ще разгледаме искането и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще информираме Клиента за това.Право на жалба до надзорен орган. Клиентът има право да подаде жалба до надзорен орган, ако счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

  В случай, че имате въпроси относно обработването на Вашите лични данни, или желаете да упражните някое от правата си съгласно Регламента, може да се свържете с нас на:

  – E-mail: [email protected]

  • Адрес: гр. София 1680, ул. Борово 39

  •  

  Политика за използване на бисквитки

  Политиката на УАЙ ВИ ПИ ГРУП ООД за използване на бисквитки описва различните видове бисквитки, които могат да бъдат използвани във връзка с Уебсайта https://kitch.bg (“KITCH-BY-YORDANPTKV.COM”), притежаван и управляван от нас, от който имате достъп до тази Политика за използване на бисквитки (“Уебсайта ”), както и информация как да ги управлявате.

  Какво представляват всъщност  бисквитките?

  Бисквитките са файлове с малък размер, които се използват за достъп до интернет и които се съхраняват на компютъра, мобилното устройство, таблета или друго оборудване на даден Потребител .

  Бисквитките се инсталират чрез поискване, изпратено от сървъра на дадена уеб-страница към Вашия уеб браузър (например: Internet Explorer, Chrome, Safari, Mozilla) и са напълно „пасивни“ (не съдържат софтуерни програми, вируси или spyware и нямат достъп до информацията от хардуера на Потребителя).

  За какво се използват бисквитките?

  Бисквитките се използват, за да функционират Уебсайта по-добре и по-ефикасно. Бисквитките са необходими, за да може да се движите из Уебсайта, както и да използвате услугите и функциите им. Без тези крайно необходими бисквитки, Уебсайтът няма да работи толкова добре, колкото бихме желали и може да не успеем да Ви предоставим определени услуги или функции.

  Бисквитките се използват и при подготовката на анонимни статистики, които ни помагат да разберем, как даден Потребител предпочита да използва Уебсайта и Мобилните ни Приложения, позволявайки ни да подобрим структурата и съдържанието им, без да идентифицираме Потребителя.

  Какви видове бисквитки използваме?

  Използваме два вида бисквитки – за  потребителската сесия и фиксирани такива. Първите са временни файлове, които остават в устройството на Потребителя до края на потребителската му сесия или до затваряне на Уебсайта (или уеб браузъра). Фиксираните файлове остават на устройството на Потребителя за периода, установен от бисквитките или докато не бъдат ръчно изтрити от Потребителя.

  Какви са целите, за които използваме бисквитките?

  Процеси

  Целта им е да накарат Уебсайта да работят по начина, по който очаквате. Например, използваме бисквитка за да разберем, дали сте регистрирали свой Потребителски Профил.

  Оторизация, Сигурност и Съвместимост

  Целят да предотвратят измама, да пазят данните Ви от неупълномощени лица и да се спазват законови изисквания. Например, използваме бисквитки за да установим, дали сте влезли в Потребителския си Профил.

  Предпочитания

  Целят да помнят информацията за това, как предпочитате да изглеждат и да бъдат използвани услугите. Например, използваме бисквитка, която да ни каже, дали сте отказали да ни позволите да използваме данни за местоположението на телефона Ви.

  Известия

  Целта им е да разрешат известия за информация или опции, които смятаме, че ще подобрят Вашето използване на Уебсайта. Например, използваме бисквитка, която спира известието за регистрация, ако вече сте го видели или сте се регистрирали.

  Аналитика

  Целят да ни помогнат да разберем, как посетителите използват услугите. Например, използваме бисквитка, която да ни каже, как нашите предложения за търсене се съпоставят с вашите взаимодействия в търсачката.

  Съдържат ли бисквитките лични данни?

  Сами по себе си, бисквитките не изискват идентифицираща информация, за да могат да бъдат използвани и най-често не идентифицират интернет Потребителите. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване употребата на услугите от Потребителя. Тези данни са криптирани по начин, който не позволява на неоторизираните лица да имат достъп до тях.

  Изтриване на бисквитките

  По принцип, приложенията за достъп до уеб-страниците (уеб- или мобилните браузъри) позволяват съхраняването на бисквитки по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителя да бъде информиран всеки път, когато се изпращат бисквитки до неговото устройство. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитките може да бъде намерена в настройките на Уебсайта (или на уеб-браузъра). Ограничаване използването на бисквитки може да повлияе на някои от функциите на Уебсайта.

  Сигурност и конфиденциалност

  Бисквитките НЕ са вируси! Те заемат формата на обикновен текст. Не са съставени от код, затова не могат да бъдат изпълнени и не могат да се изпълняват сами. Следователно, не могат да бъдат дублирани или копирани в други мрежи, за да се стартират или да се копират наново. Тъй като бисквитките не могат да изпълняват тези функции, те не могат да бъдат считани за вируси.

  Обикновено, браузърите имат вградени настройки за неприкосновеност на личните данни, които осигуряват различни нива на приемане на бисквитките, периода на валидност и автоматичното изтриване, след като Потребителят е посетил даден сайт.

  Съвети за сигурно и отговорно сърфиране, използвайки бисквитки

  Благодарение на гъвкавостта им и на факта, че повечето от най-посещаваните и най-големите сайтове използват бисквитки, използването им е почти неизбежно. Деактивирането на бисквитките няма да позволи достъпа на даден потребителя до най-срещаните и използвани сайтове, измежду които YouTube, Gmail, Yahoo и други.

  Ето и няколко съвета, които могат да осигурят безопасното сърфиране, но с помощта на бисквитки:

  Персонализирайте настройките на браузъра си относно бисквитките, за да създадете подходящо ниво на защита от употребата на бисквитки.

  Ако сте единствения човек, който използва компютъра, можете да настроиш по-дълги срокове за изтичане на съхраняването на историята на сърфиране и на достъпа до личните данни.

  Ако споделяте достъпа до компютъра си с някого, можете да настроите браузъра да изтрива личните данни за сърфиране всеки път, когато затворите браузъра.

  Подсигурете се, че браузърът Ви е винаги актуализиран. Много от атаките, базирани на бисквитки, се реализират при експлоатиране на слабите точки на старите и неактуализирани версии на браузърите. Бисквитките са навсякъде и не могат да бъдат избегнати, ако искате да се радвате на достъпа до най-добрите и най-големите уебсайтове.

  Възможно е настройването на браузъра така, че тези бисквитки да не бъдат вече приемани или можете да настроите браузъра да приема бисквитки само от определени сайтове. Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на настройките на бисквитките. Това включва както уеб браузъри за компютър, така и за мобилни устройства. Тези настройки се намират в меню „опции“ или в менюто „предпочитани“ на Вашия браузър. За да откриете тези настройки, може да използвате и линковете по-долу или да използвате опцията „помощ“ на браузъра си за повече детайли.

  За настройка на бисквитките от трети лица можете да използвате този уебсайт:

  Начало

  Връщане и замяна

  Можете да върнете или замените закупена от нас стока, като в рамките на 14 дни от получаването й е необходимо да ни уведомите по имейл – [email protected] и да изпратите пратката обратно с попълнена следната форма за връщане или замяна.

  Свалете от тук ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

  Артикулите трябва да са в състоянието, в което са били изпратени от нас – ново, неупотребявано и с оригиналните си етикети. Ще оценим състоянието им и ако то отговаря на гореспоменатите изисквания, ще заменим стоката или възстановим сумата в рамките на 14 дни от получаването на пратката, която желаете да върнете. Сумата ще бъде възстановена чрез банков превод* по предоставени банкови детайли към формата за връщане и замяна. Ако предоставените данни са на чуждестранна банка и получателят не предостави алтернатива за българска банкова сметка, то таксите за SWIFT и превода са за сметка на получателя.

  Моля, бъдете внимателни при пробването на дрехите. Ако те имат петна и/или други наранявания, запазваме правото си да откажем връщане на артикулите.

  Не поемаме отговорност за неправилно третирани дрехи, затова молим да следвате инструкциите за грижа, които сме посочили на указателните етикети.

  Ако имате въпроси, не се колебайте да ни пишете на [email protected]

  Доставка

  Обща Информация

  Всички поръчки, направени на официалните сайтове на KITCH by Yordan Ptkv (www.kitch-by-yordanptkv.com), се обработват в рамките на 1 до 3 работни дни след потвърждение на поръчката от клиента. В момента щом поръчката ви бъде обработена от наш сътрудник ще получите имейл с информация за проследяването й. Доставки до офиси и адреси в България се изпълняват от куриерскa фирмa ЕКОНТ. Срокът за доставка е 1-2 работни дни.

  Информация за проследяване

  В момента щом поръчката ви бъде предадена на куриер, ще получите информация за проследяването й на вашия имейл. Моля, имайте предвид че при някои куриери, активацията на линкът за проследяване може да се забави до 48 часа.

  Проблеми с поръчка

  При изпращане на поръчка през официалните сайтове на KITCH by Yordan Ptkv (www.kitch-by-yordanptkv.com) моля внимателно преглеждайте всички данни, нужни за успешна доставка – вашите пълни имена, данни за контакт и адрес за доставка. В момента щом пратката ви бъде предадена на куриерската компания, ние нямаме възможността да я пренасочим към друг адрес. Ако срещнете каквито и да е проблеми с вашата поръчка, моля не се колебайте да се свържете с нас чрез контактната форма на официалния ни сайт.